" Cuando la piedad filial es cosa de mujeres

Cuando la piedad filial es cosa de mujeres

0

El estudio de 列女传 Liè nǚ Zhuàn, Biografías de mujeres destacadas, escrita por 刘向 Liú Xiàng (77-6 a.e.c.) ofrece la oportunidad de profundizar la comprensión de los valores confucianistas al verlos en acción. La que leeremos a continuación, la número 15 del libro IV, muestra cómo una mujer es igual de capaz que un varón de convertirse en un ejemplo de 孝 xiào, piedad filial, y que este valor se ejerce por igual respecto de padres, madres o, como en este caso, suegras. Incluso veremos que dado que la situación social de la mujer era muchísimo más precaria que la de un varón, el cumplimiento de sus deberes filiales era más difícil para ellas, y lo hacían a costa de un sacrificio mayor.

Como ocurre siempre con la piedad filial, se puede ver en el texto cómo se entrelaza con otros valores. Aquí, el cumplimiento de lo que se debe conforme a 孝 xiào, la piedad filial, da origen a la confianza (信 xìn), así como a la rectitud (义 yì) de la conducta.

《陈寡孝妇》

Chén guǎ xiào fù

La viuda de Chén respetuosa de la piedad filial

孝妇者,陈之少寡妇也。年十六而嫁,未有子。其夫当行戍,夫且行时,属孝妇曰:“我生死未可知。幸有老母,无他兄弟,备吾不还,汝肯养吾母乎?”妇应曰:“诺。”

Xiào fù zhě, Chén zhī shǎo guǎ fù yě. Nián shí liù ér jià, wèi yǒu zi. Qí fū dàng xíng shù, fū qiě xíng shí, shǔ xiào fù yuē: “Wǒ shēng sǐ wèi kě zhī.  Xìng yǒu lǎo mǔ, wú tā xiōng dì, bèi wú bù hái, rǔ kěn yǎng wú mǔ hū?” Fù yīng yuē: “Nuò.” 

La mujer respetuosa de la piedad filial era una joven viuda del <reino> de Chén. Se había casado a los dieciséis años y, cuando <todavía> no había tenido hijos, su esposo tuvo que marcharse a las guarniciones de frontera. Cuando el esposo estaba a punto de partir, le dijo a la mujer respetuosa de la piedad filial: "Si yo viviré o moriré, no puedo saberlo. Soy afortunado en tener a mi madre anciana, pero no tengo hermanos. Si yo no regresara, ¿estarías dispuesta a cuidar de mi madre? La mujer respondió: "Lo prometo."

夫果死不还。妇养姑不衰,慈爱愈固。纺绩以为家业,终无嫁意。居丧三年,其父母哀其年少无子而早寡也,将取而嫁之,孝妇曰:“妾闻之:‘信者人之干也,义者行之节也。’

Fū guǒ sǐ bù hái. Fù yǎng gū bù shuāi, cí ài yù gù. Fǎng jī yǐ wéi jiā yè, zhōng wú jià yì. Jū sāng sān nián, qí fù mǔ āi qí nián shào wú zǐ ér zǎo guǎ yě, jiāng qǔ ér jià zhī, xiào fù yuē:“Qiè wén zhī:‘Xìn zhě rén zhī gàn yě, yì zhě xíng zhī jié yě.’

El marido, finalmente, murió y no regresó. La mujer no abandonó el cuidado de su suegra y su devoción fue aún más firme. Hilaba para proveer las necesidades de la casa y nunca tuvo intención de volver a casarse. Después de observar los tres años de duelo, sus padres se lamentaban de que siendo tan joven y sin hijos hubiera quedado prematuramente viuda. Cuando estaban a punto de regresarla y volverla a casar, la mujer respetuosa de la piedad filial dijo: "Esta humilde servidora escuchó esto: 'La confianza es lo que hace a una persona, y la justicia es la integridad de la conducta.'

妾幸得离襁褓,受严命而事夫。夫且行时,属妾以其老母,既许诺之。夫受人之托,岂可弃哉!弃托不信,背死不义,不可也。”

Qiè xìng dé lí qiǎng bǎo, shòu yán mìng ér shì fū. Fū qiě xíng shí, shǔ qiè yǐ qí lǎo mǔ, jì xǔ nuò zhī. Fū shòu rén zhī tuō, qǐ kě qì zāi! Qì tuō bù xìn, bèi sǐ bù yì, bù kě yě. ”

"Esta humilde servidora ha sido afortunada en dejar los pañales, recibir las órdenes y servir al marido. En el momento de marcharse, mi marido me dijo que me ocupara de su anciana madre y lo he prometido. Al recibir la responsabilidad sobre una persona, ¿podría ser abandonada? Abandonar una responsabilidad es no ser confiable, y darle la espalda a los fallecidos es no ser recto: no puedo hacerlo."

母曰:“吾怜汝少年早寡也。”孝妇曰:“妾闻:‘宁载于义而死,不载于地而生。’且夫养人老母而不能卒,许人以诺而不能信,将何以立于世!夫为人妇,固养其舅姑者也。

Mǔ yuē: “Wú lián rǔ shào nián zǎo guǎ yě.” Xiào fù yuē: “Qiè wén:‘Níng zài yú yì ér sǐ, bù zài yú dì ér shēng.’ Qiě fū yǎng rén lǎo mǔ ér bù néng zú, xǔ rén yǐ nuò ér bù néng xìn, jiāng hé yǐ lì yú shì! Fū wéi rén fù, gù yǎng qí jiù gū zhě yě.

La madre dijo: "Lamento que tan joven seas prematuramente viuda." La mujer respetuosa de la piedad filiar dijo: "Esta humilde servidora escuchó: ' Es preferible sostener la rectitud y morir que no sostenerla en la Tierra y seguir viviendo.' Además si al cuidar a una persona anciana no soy capaz de llevarlo a cabo y lo que dije como promesa no es confiable, ¡cómo estaría de pie en el mundo! Volverse una esposa implica, sin duda, cuidar a la suegra.

夫不幸先死,不得尽为人子之礼。今又使妾去之,莫养老母。是明夫之不肖而著妾之不孝。不孝不信且无义,何以生哉!”因欲自杀,其父母惧而不敢嫁也,遂使养其姑二十八年。

Fū bù xìng xiān sǐ, bù dé jǐn wéi rén zǐ zhī lǐ. Jīn yòu shǐ qiè qù zhī, mò yǎng lǎo mǔ. Shì míng fū zhī bù xiào ér zhe qiè zhī bù xiào. Bù xiào bù xìn qiě wú yì, hé yǐ shēng zāi! ” Yīn yù zì shā, qí fù mǔ jù ér bù gǎn jià yě, suì shǐ yǎng qí gū èr shí bā nián.

Mi esposo desafortunadamente murió primero, y no consiguió llevar a cabo los rituales de un hijo. Ahora si hacen que yo me marche y no cuido a la madre anciana, esto evidenciaría que mi esposo era indigno de sus padres y que esta humilde servidora no sería respetuosa de la piedad filial. Si no soy respetuosa de la piedad filial, no soy confiable y no tengo rectitud, ¡cómo seguiría viviendo! Por eso deseó acabar con su vida, y sus padres temieron y no se atrevieron a casarla. Siguió cuidando a su suegra por veintiocho años.

姑年八十四,寿乃尽,卖其田宅以葬之,终奉祭祀。淮阳太守以闻,汉孝文皇帝高其义,贵其信,美其行,使使者赐之黄金四十斤,复之终身,号曰孝妇。君子谓孝妇备于妇道。

Gū nián bā shí sì, shòu nǎi jǐn, mài qítián zhái yǐ zàng zhī, zhōng fèng jì sì. Huái yáng tài shǒu yǐ Wén, hàn xiào wén huáng dì gāo qí yì, guì qí xìn, měi qí xíng, shǐ shǐ zhě cì zhī huáng jīn sì shí jīn, fù zhī zhōng shēn, hào yuē xiào fù. Jūn zǐ wèi xiào fù bèi yú fù dào.

A los ochenta y cuatro años, la suegra llegó al fin de su vida. Vendió los campos y la residencia para costear sus funerales y hasta el final de sus días le ofreció sacrificios. Cuando el gobernante de Huáiyáng lo difundió, el emperador Wén, respetuoso de la piedad filial, ensalzó su rectitud, valoró su rectitud y alabó su comportamiento. Envió a un emisario con cuarenta jìn de oro (=10 kg., aproximadamente), la protegió toda su vida y le otorgó el título de "Mujer respetuosa de la piedad filial". Un sabio dijo que la mujer respetosa de la piedad filial cumplió con el dào de la esposa.

《诗》云:“匪直也人,秉心塞渊。”此之谓也。

“Shī” yún: “Fěi zhí yě rén, bǐng xīn sāi yuān.” Cǐ zhī wèi yě.

El Clásico de la poesía dice: "No era una persona simple, su firme corazón era profundo."

颂曰:孝妇处陈,夫死无子,妣将嫁之,终不听母,专心养姑,一醮不改,圣王嘉之,号曰孝妇。

Sòng yuē: Xiào fù chù Chén, fū sǐ wú zǐ, bǐ jiāng jià zhī, zhōng bù tīng mǔ, zhuān xīn yǎng gū, yī jiào bù gǎi, shèng wáng jiā zhī, hào yuē xiào fù.

Las Odas dicen: "La mujer respetuosa de la piedad filial vivía en Chén. Su esposo falleció y no tenía hijos. Su madre estaba a punto de casarla, pero finalmente no escuchó a su madre y se concentró en cuidar a su suegra y respetar los sacrificios sin cambiar. Un gobernante sabio la alabó y le dio el título de 'Mujer respetuosa de la piedad filial'."

Valores morales y capacidad de discenimiento

La historia que leímos nos muestra, así, cuáles eran los valores confucianistas apreciados para la época de la dinastía 汉 Hàn, así como la costumbre de que la nuera se ocupara del cuidado de sus suegros. Hay algo excepcional, sin embargo, en esta narración, dado que la nuera era muy joven y tenía la posibilidad de obedecer a sus padres y volver a casarse y tener hijos. Hay un conflicto moral entre lo que le prometió a su esposo fallecido y la necesidad de obedecer a sus padres. Las virtudes confucianistas no son costumbres ciegas sino que suponen reflexión y discernimiento. La joven del relato necesitó también mucho coraje para elegir y actuar de modo consecuente a sus decisiones. 

Descargar PDF

Entradas que pueden interesarte

Sin comentarios