" El ladrón de duraznos

El ladrón de duraznos

0

聊斋志异 Liáo zhāi zhì yì, Extrañas conversaciones en el estudio, escrita por 蒲松龄 Pú Sōnglíng (1640-1715), además de su valor literario, nos ofrece relatos de costumbres populares. Esto ocurre porque el autor se preocupa por otorgarle verosimilitud a sus relatos y por lo tanto mezcla elementos sobrenaturales o extraños con costumbristas. En algunos relatos, como el que leeremos, esto se da de un modo particular. Lo que se describe es la fiesta del día anterior al Año Nuevo Chino, un espectáculo de color, música, vendedores ambulantes y espectáculos populares. No adelantamos nada más porque precisamente uno de los efectos buscados de las Extrañas conversaciones en el estudio es que no se sepa de qué tipo de historia se trata. ¿Será un cuento de terror? ¿Apelará al humor? ¿Qué tipo de historia extraña nos depara?

 

偷桃

Tōu táo

El ladrón de duraznos

童时赴郡试,值春节。旧例,先一日,各行商贾,彩楼鼓吹赴藩司,名曰“演春”。

Tóng shí fù jùn shì, zhí chūn jié. Jiù lì, xiān yī rì, gè xíng shāng gǔ, cǎi lóu gǔ chuī fù fān sī, míng yuē “yǎn chūn”.

Cuando era niño fui a la ciudad cabecera de la prefectura para rendir un examen, y ocurrió que era la fiesta de año nuevo. De acuerdo a una antigua costumbre, el día previo, todos los mercaderes ambulantes y comerciantes decoraban los edificios y golpeaban y soplaban en la sede del gobierno. Su nombre era "espectáculo en primavera".

余从友人戏瞩。是日游人如堵。堂上四官皆赤衣,东西相向坐。时方稚,亦不解其何官。

Yú cóng yǒu rén xì zhǔ. Shì rì yóu rén rú dǔ. Táng shàng sì guān jiē chì yī, dōng xī xiāng xiàng zuò. Shí fāng zhì, yì bù jiě qí hé guān.

Yo seguí a un amigo a mirar los espectáculos. Ese día los visitantes eran como una muralla. En el atrio cuatro funcionarios, todos con vestimentas rojas, estaban sentados enfrentados al este y oeste. Como en ese momento era joven, no sabía quiénes eran.

但闻人语哜嘈,鼓吹聒耳。忽有一人,率披发童,荷担而上,似有所白;万声汹动,亦不闻为何语。

Dàn wén rén yǔ ji cáo, gǔ chuī guā ěr. Hū yǒu yī rén, shuài pī fà tóng, hè dān ér shàng, shì yǒu suǒ bái; wàn shēng xiōng dòng, yì bù wén wèi hé yǔ.

Solo escuchaba el ruido de voces de personas y el retumbar de tambores e instrumentos de viento. De pronto apareció una persona que conducía a un niño que llevaba el cabello colgando sobre los hombros y cargaba dos pesos equilibrados en una vara. Pareció que estaba explicando algo, pero como se producía un torrente de diez mil sonidos no escuché que decía.

但视堂上作笑声。即有青衣人大声命作剧。其人应命方兴,问:“作何剧?”

Dàn shì táng shàng zuò xiào shēng. Jí yǒu qīng yī rén dà shēng mìng zuò jù. Qí rén yīng mìng fāng xīng, wèn: “Zuò hé jù?”

Pero los que lo vieron en el patio se rieron. Al momento un sirviente le dijo en alta voz que hiciera su espectáculo. Esta persona aceptó la orden con gran alegría y preguntó: "¿Qué espectáculo hago?"

堂上相顾数语。吏下宣问所长。答言:“能颠倒生物。”吏以白官。少顷复下,命取桃子。

Táng shàng xiàng gù shù yǔ. Lì xià xuān wèn suǒ cháng. Dā yán: “Néng diān dǎo shēng wù.” Lì yǐ bái guān. Shǎo qǐng fù xià, mìng qǔ táo zi.

Los que estaban en el atrio se miraron mutuamente y hablaron. Ordenaron que le preguntaran hasta dónde se extendía <su arte>. Respondió con estas palabras: "Puedo invertir la naturaleza de las cosas". Se lo explicó a los funcionario, al poco tiempo volvió a bajar y le ordenó que obtuviera un durazno.

术人声诺。解衣覆笥上,故作怨状,曰:“官长殊不了了!坚冰未解,安所得桃?

Shù rén shēng nuò. Jiě yī fù sì shàng, gù zuò yuàn zhuàng, yuē: “Guān zhǎng shū bù liǎo le! Jiān bīng wèi jiě, ān suǒ dé táo?

El artista aceptó. Se quitó su abrigo y lo colocó cubriendo un canasto y deliberadamente adoptó una actitud de queja, diciendo: "¡Los altos oficiales realmente no comprenden! El sólido hielo todavía no se fundió, ¿de dónde conseguiría un durazno?"

不取,又恐为南面者所怒。奈何!” 其子曰:“父已诺之,又焉辞?”

Bù qǔ, yòu kǒng wèi nán miàn zhě suǒ nù. Nài hé! ” Qí zǐ yuē: “Fù yǐ nuò zhī, yòu yān cí? ”

"Si no lo consigo, temo que los <funcionarios> que están mirando al sur se enojarán. ¡Ni modo!" Entonces su hijo dijo: "Padre, ya lo prometiste, ¿cómo renunciarías?"

术人惆怅良久,乃云:“我筹之烂熟。春初雪积,人间何处可觅? 惟王母园中,四时常不凋谢,或有之。必窃之天上,乃可。”

Shù rén chóu chàng liáng jiǔ, nǎi yún:“Wǒ chóu zhī làn shú. Chūn chū xuě jī, rén jiān hé chù kě mì? Wéi wáng mǔ yuán zhōng, sì shí cháng bù diāo xiè, huò yǒu zhī. Bì qiè zhī tiān shàng, nǎi kě.”

El artista desesperó durante largo tiempo y entonces dijo: "Ya pensé bien un plan. Al comienzo de la primavera se acumula la nieve, ¿dónde buscaría en el ámbito humano? Solo en el jardín de la Reina Madre, donde las cuatro estaciones nunca experimentan que la vegetación se seque."

子曰:“嘻!天可阶而升乎?”曰:“有术在。”乃启笥,出绳一团,约数十丈,理其端,望空中掷去;绳即悬立空际,若有物以挂之。

Zǐ yuē: “Xī! Tiān kě jiē ér shēng hū?” Yuē: “Yǒu shù zài.” Nǎi qǐ sì, chū shéng yī tuán, yuē shù shí zhàng, lǐ qí duān, wàng kōng zhōng zhì qù; shéng jí xuán lì kōng jì, ruò yǒu wù yǐ guà zhī.

El hijo dijo: "¡Eh! ¿El cielo puede ascenderse por escalones? Dijo: "Yo tengo un arte." Entonces abrió la canasta, sacó un rollo de cuerda, tomó su extremo y lo arrojó hacia el cielo. La cuerda inmediatamente colgó recta como si estuviera colgando de alguna cosa.

未几,愈掷愈高,渺入云中;手中绳亦尽。乃呼子曰:“儿来!余老惫,体重拙,不能行,得汝一往。”

Wèi jǐ, yù zhì yù gāo, miǎo rù yún zhōng; shǒu zhōng shéng yì jǐn. Nǎi hū zǐ yuē:“‘Ér lái! Yú lǎo bèi, tǐ zhòng zhuō, bù néng xíng, děi rǔ yī wǎng.”

Al poco tiempo, cuanto más lo arrojaba más alto estaba y, distante, entró en medio de las nubes. La cuerda de sus manos se agotó. Entonces le dijo a su hijo: "¡Ven, hijo! Yo estoy consumido por la vejez, mi cuerpo es pesado y tosco, no puedo ir, debes hacer tú el viaje."

遂以绳授子,曰:“持此可登。”子受绳有难色,怨曰:“阿翁亦大愦愦!如此一线之绳,欲我附之,以登万仞之高天。倘中道断绝,骸骨何存矣!”

Suì yǐ shéng shòu zǐ, yuē: “Chí cǐ kě dēng.” Zǐ shòu shéng yǒu nán sè, yuàn yuē: “Ā wēng yì dà kuì kuì! Rú cǐ yī xiàn zhī shéng, yù wǒ fù zhī, yǐ dēng wàn rèn zhī gāo tiān. Tǎng zhōng dào duàn jué, hái gǔ hé cún yǐ!”

A continuación tomó la cuerda y se la dio al hijo, diciendo: "Sosteniendote de ella puedes ascender." El hijo recibió la cuerda con mal semblante y dijo quejándose: "¡Mi anciano padre está muy confundido! En una cuerda como una línea desea que yo me sostenga para ascender al alto cielo de diez mil rèn. Si se rompe en medio del camino, ¿cómo sobrevivirá mi esqueleto?"

父又强呜拍之,曰:“我已失口,悔无及。烦儿一行。儿勿苦,倘窃得来,必有百金赏,当为儿娶一美妇。”

Fù yòu qiáng wū pāi zhī, yuē: “Wǒ yǐ shī kǒu, huǐ wú jí. Fán ér yī xíng. Ér wù kǔ, tǎng qiè dé lái, bì yǒu bǎi jīn shǎng, dāng wèi ér qǔ yī měi fù.”

El padre lo alentó palmeándole la espalda, diciendo: "Ya empeñé mi palabra, no hay posibilidad de arrepentimiento. Asume la molestia del viaje, hijo. No lo consideres duro. Si lo robas y regresas, te recompensaré con cien piezas en metálico y en el momento te casarás con una bella mujer.

子乃持索,盘旋而上,手移足随,如蛛趁丝,渐入云霄,不可复见。久之,坠一桃,如碗大。

Zǐ nǎi chí suǒ, pán xuán ér shàng, shǒu yí zú suí, rú zhū chèn sī, jiàn rù yún xiāo, bù kě fù jiàn. Jiǔ zhī, zhuì yī táo, rú wǎn dà.

El hijo sostuvo la larga cuerda, y subió girando es espiral, la manos se movían y seguían los pies, como una araña que aprovecha la tela, poco a poco entró en las nubes del firmamento y al tiempo no se lo pudo ya ver. Luego de un tiempo, cayó un durazno, grande como un cuenco.

术人喜,持献公堂。堂上传视良久,亦不知其真伪。忽而绳落地上,术人惊曰:“殆矣!上有人断吾绳,儿将焉托!”

Shù rén xǐ, chí xiàn gōng táng. Táng shàng chuán shì liáng jiǔ, yì bù zhī qí zhēn wěi. Hū ér shéng luò dì shàng, shù rén jīng yuē:“ Dài yǐ! Shàng yǒu rén duàn wú shéng, er jiāng yān tuō!”

El artista se alegró, lo tomó y se lo ofreció a los funcionarios del atrio. Los que estaban arriba, en el atrio, lo miraron, pasándoselo, un buen tiempo, porque no sabían si era verdadero o falso. De pronto la cuerda cayó al piso desde arriba y el artista sorprendido dijo: ¡Ay! Alguna persona de arriba cortó la cuerda, y mi hijo fue atrapado.

移时,一物堕。视之,其子首也。捧而泣曰:“是必偷桃,为监者所觉。吾儿休矣!”

Yí shí, yī wù duò. Shì zhī, qí zi shǒu yě. Pěng ér qì yuē: “Shì bì tōu táo, wèi jiān zhě suǒ jué. Wú er xiū yǐ!”

Al tiempo, cayó una cosa. Al verla, era la cabeza de su hijo. La sostuvo en las manos y dijo llorando: "Esto debe haber ocurrido por robar el durazno, el que los guardaba lo habrá advertido. ¡Mi hijo ya no está!

又移时,一足落;无何,肢体纷堕,无复存者。术人大悲,一一拾置笥中而合之,曰:“老夫止此儿,日从我南北游。今承严命,不意罹此奇惨!当负去瘗之。”

Yòu yí shí, yī zú luò; wú hé, zhī tǐ fēn duò, wú fù cún zhě. Shù rén dà bēi, yī yī shí zhì sì zhōng ér hé zhī, yuē: “Lǎo fū zhǐ cǐ er, rì cóng wǒ nán běi yóu. Jīn chéng yán mìng, bù yì lí cǐ qí cǎn! Dāng fù qù yì zhī.”

De nuevo al tiempo cayó un pie, pronto cayeron varios miembros y el tronco, hasta que no quedó nada. El artista lamentándose mucho, recogió uno a uno, los colocó en la canasta y los cubrió, diciendo: "Anciano, tengo solo este hijo, que todos los días me seguía viajando al sur y al norte. ¡Ahora debido a mi orden severa, inesperadamente sufrió esta desgracia! Ahora lo cargaré sobre mis hombros y lo sepultaré.

乃升堂而跪, 曰:“为桃故,杀吾子矣!如怜小人而助之葬,当结草以图报耳。”

Nǎi shēng táng ér guì, yuē: “Wèi táo gù, shā wú zi yǐ! Rú lián xiǎo rén ér zhù zhī zàng, dāng jié cǎo yǐ tú bào ěr.”

Entonces subió al atrio y se arrodilló, diciendo: "¡Por el durazno han asesinado a mi hijo! Si tienen piedad de esta humilde persona y me ayudan a sepultarlo, estaré profundamente agradecido hasta la muerte y los recompensaré por esto."

坐官骇诧,各有赐金。术人受而缠诸腰,乃扣笥而呼曰:“八八儿,不出谢赏,将何待?”

Zuò guān hài chà, gè yǒu cì jīn. Shù rén shòu ér chán zhū yāo, nǎi kòu sì ér hū yuē: “Bā bā er, bù chū xiè shǎng, jiāng hé dài?”

Los funcionarios sentados estaban sorprendidos, y cada uno le ofreció dinero. El artista lo recibió y enrolló todo en su cintura, y entonces golpeó la canasta y llamó diciendo: ¡Bābār! ¿no sales a dar las gracias, qué esperas?

忽一蓬头僮首抵笥盖而出,望北稽首,则其子也。以其术奇,故至今犹记之。后闻白莲教能为此术,意此其苗裔耶?

Hū yī péng tóu tóng shǒu dǐ sì gài ér chū, wàng běi qǐ shǒu, zé qí zi yě. Yǐ qí shù qí, gù zhì jīn yóu jì zhī. Hòu wén bái lián jiào néng wéi cǐ shù, yì cǐ qí miáo yì yé?

De repente la cabeza despeinada de un niño presionó la cubierta de la canasta y salió, miró hacia el norte e hizo una reverencia con la cabeza: era su hijo. Este arte sorprendente, hasta hoy todavía no lo he olvidado. Después escuché que la Sociedad del Loto Blanco podía realizar este arte, ¿habrá sido un seguidor?


(1) La Sociedad del Loto Blanco era una secta religiosa budista surgida a finales del siglo XIII, que fue prohibida por su participación en movimientos armados y rebeliones, y se convirtió en una secta secreta, que operó en la clandestinidad y estuvo involucrada durante siglos en numerosas rebeliones.

Entradas que pueden interesarte

Sin comentarios